Obedience 0

Obedience 0

 

 

  1. Stosunek do psów do otoczenia (socjalizacja)
  2. Waruj/Siad przez 1 minutę
  3.  Chodzenie przy nodze
  4.  Próba trzymania aportu.
  5.  Przywołanie
  6.  Obieganie pachołka z przywołaniem
  7.  Zmiana pozycji
  8.  Wrażenie ogólne

 

 

ĆWICZENIE 1 – Stosunek do otoczenia – socjalizacja

 

Wykonanie:

Przewodnicy z psami -na smyczy lub bez smyczy wprowadzani są na ring przez komisarza,

ustawiają się kolejno w szeregu w odstępach ok 3 m w pozycji zasadniczej. Komisarz

przyjmuje meldunek o gotowości od każdego przewodnika, witając się z nim.

Następnie na polecenie komisarza, każdy z przewodników ma obejść szereg dookoła z psem

i wrócić na swoje miejsce- przyjmując pozycję zasadniczą.

Przewodnicy obchodzą szereg w odległości ok 3-4 metrów.

Grupa liczy od 4 do 6 przewodników z psami.

Wytyczne:

Ćwiczenie ma na celu ocenić stopień socjalizacji psa z innymi osobnikami oraz ludźmi

Pies wykazujący niepokój, brak pewności siebie, niedużą lękliwość nie może dostać więcej niż

8 pkt. Pies wykazujący dużą lękliwość nie może uzyskać więcej niż 5 pkt.

Pies, który zareaguje agresywnie do psów, ale pozostaje pod kontrolą przewodnika, może

przystąpić do kolejnych ćwiczeń. Jednak taki pies nie może przejść do następnej klasy na

podstawie oceny uzyskanej z danego występu, nawet jeśli uzyska wymagane minimum z całości ćwiczeń.

Jeżeli pies znajduje się poza kontrola przewodnika zarówno w agresywnym zachowaniu jak i

lękliwym musi zostać wykluczony z zawodów. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole

egzaminu oraz książeczce startowej psa.

 

 

ĆWICZENIE 2 – Waruj/Siad przez 1 minutę

 

Komendy: „Waruj / Siad, Zostań „

Wykonanie:

Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie, na

polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi do

miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 metrów i staje twarzą do psa.

Na polecenie komisarza, po upływie 1 minuty, przewodnik wraca do psa.

Wytyczne:

Pies, który się nie położył (dwie komendy), wstaje, siada, lub przesunie się więcej niż długość

swojego ciała przed upłynięciem czasu – nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Wszystkie poruszenia

psa powodują obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostanie mu odjęty 1 punkt,

gdy szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów).

Jeśli pies jest niespokojny, na przykład przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą –

powinien być ukarany.

Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i

rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać

wrażenia niepewności lub niepokoju.

Jeśli pies położył się/usiadł zanim została mu wydana komenda i zmienia pozycje przy

przewodniku z własnej inicjatywy lub na komendę (podnosi się lub kładzie), może otrzymać

najwyżej 7 punktów.

 

 

ĆWICZENIE 3 – Chodzenie przy nodze na smyczy lub bez smyczy

 

Komenda: „Równaj”

Wykonanie:

Chodzenie przy nodze z użyciem smyczy lub bez odbywa się w tempie normalnym w

połączeniu ze zwrotami w lewo, zwrotami w prawo, zwrotami w tył oraz z jednym

zatrzymaniem. Zatrzymanie następuje na komendę komisarza, na 2 lub 3ciej prostej, podczas

marszu tam lub z powrotem.

Pies powinien chętnie podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej stronie,

z łopatką na wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien

poruszać rękami w sposób naturalny.

Smycz musi mieć długość, co najmniej 1 m i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce

lub w przypadku wykonywania ćwiczenia bez smyczy- być niewidoczna dla psa .

Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w tył przez prawe lub przez lewe ramię.

„W tył zwrot niemiecki” jest dopuszczalny, tzn., że pies może obejść przewodnika z prawej

strony pozostając cały czas bardzo blisko przewodnika. Po wykonaniu zwrotu w tył (180

stopni) przewodnik powinien poruszać się w przybliżeniu wzdłuż tej samej drogi, którą

przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo powinny być wykonywane pod odpowiednim kątem (90

stopni). Przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać ramion ani używać mowy ciała.

Takie zachowanie będzie wpływało na ocenę z danego ćwiczenia i ocenę wrażenia ogólnego zależnie od natężenia i częstotliwości niedozwolonych zachowań.

Komenda „równaj”

może być dana przy każdym ruszeniu. Gdy przewodnik się zatrzymuje

pies powinien przyjąć pozycję podstawową bezzwłocznie i bez komendy.

Podczas tego samego egzaminu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze

według tego samego schematu.

Wytyczne:

Schemat chodzenia w klasie 0 składa się z 6 prostych, gdzie długość każdej z nich wynosi

około 10m.

Punkt startu zaznaczony jest w sposób wyraźny dla przewodnika.

Podczas tego ćwiczenia przewodnik wraz z psem podążają według poleceń komisarza.

Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra

podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może

otrzymać najwyżej 7 punktów.

Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Brak kontaktu i komendy

dodatkowe są błędami.

Smycz nie może być napięta, każda dodatkowa pomoc smyczą będzie powodować stratę

punktów.

Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) pociąga

stratę około 2 punktów. Pies, który idzie tak blisko przewodnika, że przeszkadza lub utrudnia

przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia powinien być ukarany, zwłaszcza jeśli pies opiera się

o przewodnika lub go dotyka. W takim przypadku otrzymuje max. ocenę bdb z ćwiczenia.

 

 

ĆWICZENIE 4 – Próba trzymania aportu.

 

Komendy: „Aport, Puść”

Wykonanie:

Przewodnik na polecenie komisarza zajmuje pozycję przed psem lub sadza psa w pozycji

zasadniczej. Komisarz podaje przewodnikowi aport i na komendę komisarza przewodnik

podaje psu aport. Pies ma prawidłowo przyjąć aport do pyska pewnym chwytem i spokojnie

trzymać. Po upływie 3 sekund na komendę komisarza, przewodnik odbiera aport.

Wytyczne:

Jeżeli pies odmówi wzięcia aportu na pierwszą komendę nie może otrzymać więcej niż 8

punktów, jeżeli odmówi wzięcia aportu na powtórną komendę ćwiczenie jest niezaliczone.

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe i spokojne trzymanie aportu oraz oddanie go

przewodnikowi na komendę. Przypadki upuszczenia i podgryzania aportu opisane są w

Regulaminie FCI Obedience- rozdziale V. Ogólne zasady i wytyczne wykonywania i

sędziowania ćwiczeń.

 

ĆWICZENIE 5 – Przywołanie

 

Komendy: „Waruj”, Do mnie, „Noga”

Wykonanie:

Przewodnik na polecenie komisarza wydaje psu komendę waruj i na kolejne polecenie

komisarza oddala się na odległość około 15 metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie

komisarza przewodnik przywołuje psa. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i

komenda do przywołania powinny być wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać

wrażenia dwóch różnych komend.

Wytyczne:

Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się

z odpowiednią prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się, co najmniej szybkim

kłusem. Powolny ruch jest traktowany, jako błąd. Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać

pod uwagę rasę psa. Jeśli przewodnik wydał więcej niż jedną komendę do przywołania,

można przyznać najwyżej 7 punktów. Trzecia wydana komenda do przywołania powoduje

niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt).

Jeżeli pies przemieści się przed wydaniem przez przewodnika komendy przywołania

na odległość większą niż długość jego ciała, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeśli pies

wstaje, siada lub przemieszcza się na odległość mniejszą niż długość jego ciała przed

wydaniem przez przewodnika komendy przywołania, nie można przyznać więcej niż 8

punktów.

 

ĆWICZENIE 6 – Obieganie pachołka z przywołaniem

 

Komendy: „Omiń słowna i/lub optyczna , Noga”

Wykonanie:

Przewodnik stoi z psem przy nodze w pozycji startu, twarzą do pachołka o wysokości ok. 15-

40 cm, który umieszczony w odległości ok. 6 m od miejsca startu. Przewodnik wysyła psa

dookoła pachołka. Dozwolona jest komenda słowna i optyczna. Pies powinien obiec

pachołek i wrócić do przewodnika i przyjąć pozycję podstawową.

Wytyczne:

Należy szczególnie wyróżnić chęć do wykonywania poleceń, szybkość psa i czy wybiera

najkrótszą drogę. W ocenie prawidłowej odległości psa od pachołka podczas obiegania go,

powinna być wzięta pod uwagę rasa psa i jego prędkość. Pies może obiegać pachołek

zgodnie ze wskazówkami zegara, lub w przeciwną stronę. Jeśli pies dobiegnie do pachołka,

ale zawróci nie obiegając go, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów) w przypadkach:

gdy pies zawróci nie dobiegając do pachołka;

kiedy przewodnik wyda trzy komendy „omiń”

jeśli przewodnik przywoła psa dwa razy.

 

ĆWICZENIE 7 – Zmiana pozycji na odległość

 

Komendy: „Waruj, Siad, Waruj” i/lub znaki optyczne, „siad”

Wykonanie:

Na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj w punkcie startowym.

Przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w wyznaczonym miejscu w odległości około 2

metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 1 raz (siad/waruj) i pozostać na początkowym

miejscu. Komendy do zmiany pozycji są wydawane na polecenie komisarza.

Przewodnik może jednocześnie wydawać komendy głosowe i pokazywać sygnały

optyczne, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Po ostatniej

komendzie waruj, na polecenie komisarza przewodnik wraca do psa i wydaje mu komendę

do przyjęcia pozycji podstawowej. Z tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez

wyobrażoną linię pomiędzy dwoma pachołkami.

Wytyczne:

Należy zwrócić uwagę na to jak dużo pies się porusza w miejscu pozostawienia,

na prędkość z jaką zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w

danej pozycji. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do

swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż jego długość, niezależnie od kierunku.

Wszystkie przesunięcia sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać

więcej niż 7 punktów, jeśli nie wykona dwóch pozycji – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).

Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8

punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki optyczne

są karane.

Trzecia komenda do zmiany pozycji może być wydana, ale wówczas ta pozycja jest

niezaliczona. Pierwsze wydanie powtórnej komendy do zmiany danej pozycji jest karane

utratą 2 punktów, kolejne komendy – utratą 1 punktu.

 

ĆWICZENIE 8 – Wrażenie ogólne

 

Wytyczne:

Podczas oceny wrażenia ogólnego kluczowa jest chęć psa do pracy i podporządkowania się

komendom przewodnika. Ważna jest dokładność precyzja, jak również naturalne poruszanie

się obydwojga – przewodnika i psa. Aby uzyskać wysoki wynik, przewodnik i pies muszą

dobrze współpracować, jako zespół, pokazywać wspólną przyjemność z pracy razem i

sportową postawę. Na ocenę wrażenia ogólnego wpływają działania podczas i pomiędzy

ćwiczeniami.

Jeśli pies opuści przewodnika lub załatwia się na ringu, za wrażenie ogólnie nie mogą

być przyznane żadne punkty.

Jeśli pies jest poza kontrolą przewodnika i opuszcza przewodnika podczas

lub pomiędzy ćwiczeniami (choćby raz) pozostając na ringu – można przyznać nie więcej

niż 5 punktów.

 

Regulamin Związku Kynologicznego w Polsce obowiązuje od 01.07.2019

Zawody dla psów informacja.